Даљинско очитавање водомера

Daljinsko očitanje vodomjera

Sitem daljinskog očitanja KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo egzistira već 10 godina i do sada u jedan od sistema (mobile reading i fix network) uvezano je više od 10 000 vodomjera.
Fizikalanu veličinu, u našem slučaju utrošak voda kao neelektričnu veličinu pretvoriti u električnu veličinu i to pomću senzora, kod kojeg neelektrična veličina utiče samo na promjenu neke električne veličine (otpora, kapaciteta, induktiviteta) koji za svoj rad moraju imati električnu energiju predstavlja polazni uslov za izbor sistema daljinskog očitanja. Kada su u pitanju senzori koji se koriste za mjerenaja utroška vode oni se u principu sastoje od elektronskog dijela i mehaničkog dijela-pointera, koji se nalazi na vodomjeru (reed davač impulsa smješten na vodomjeru).
Komunikacijske mreže koje se koriste u KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo:
– Kablovska veza između elektronskih komponenti -protokol EN1434, tz. M-Bus sistem
– Radio komunikacija između elektronskih komponenti na frekvenciji 433 MHz i 868 MHz (senzorski
čvorovi male potrošnje), tz. radijski sistem
Komunikacija unutar mreže uspostavlja se aplikacijama proizvođača opreme (Sensus, Relay, Actaris i Itron)

Mobile reading

Ovaj sistem daljinskog očitanja u Vodovodu Sarajevo nastao je iz potrebe da se ubrza sam postupak očitanja vodomjera i obrade velikog broja podataka. Obrada podataka se zasniva na uvođenju baza podataka potrošača, automatizuju se finansijski elementi obrade podataka i izdavanja računa, a istovremeno se otpočinju i prvi pokušaji automatizacije i procesa očitanja i sakupljanja podataka. Prilikom ovog daljinskog očitanja uloga očitača je svedena na mjeru da on treba da dođe u domet uređaja koje očitava i da obiđe cjelokupni očitački hod (ljudski faktor je svedena na najmanju moguću mjeru).
Principijelno sistem se realizuje na sljedeći način:
– Podaci se iz baze podataka prenose na ručne računare
– Očitači odlaze na teren i vrše očitanje vodomjera
– Povratkom automatski se podaci prenose u bazu podataka potrošača

Kablovska veza

Ovakav vid veze između elektronskih komponenti – daljinskog očitanja vodomjera se vrši pomoću tz. impulsnih vodomjera, elektronike za brojanje impulsa i centrale za očitanje na kojoj je moguće kompletnu potrošnju očitati na jednom mjestu. Postoji nekoliko konfiguracija ovog sistema koji se do sada koriste, ali u osnovi svakog sistema je da se on zasniva na kablovskoj vezi između senzora-vodomjera i centrale za očitanje

Radio komunikacija

– između elektronskih komponenti – daljinskog očitanja vodomjera se sastoji od vodomjera koji su pripremljeni za instaliranje elektronike za radijsko očitanje – senzorskih čvorova koji vrše brojanje i prenos signala do očitača – ručnog računara pomoću radijskih talasa. Senzorski čvor se direktno instalira na vodomjer i sa njim čini jednu cjelinu – klip varijanta ili se senzorski čvor veže za vodomjere sa impulsnim izlazom. Očitanje se vrši pomoću radio recivera koji očitač nosi sa svojim ručnim računarom za očitanje. Očitanje se vrši sa velike udaljenosti i do nekoliko stotina metara, zavisno od prepreka na terenu, ali uvijek bez ulaska u stanove. Sistem ima izuzetne prednosti u primjeni zbog izuzetno jednostavne montaže, baterijskog napajanja i mogućnosti individualnog rješavanja pojedinačnih mjernih mjesta.
Međutim, idealnog riješenja sa ovim sistemima nema jer je nemoguće isključiti i vizelno očitanje vodomjera koji nemaju „komponentu“ daljinsko očitanja, a zbog nekih prednosti i nedostataka oba sistema (m-bus i radijskog), stvarno stanje na terenu je takvo da u istom očitačkom hodu možemo imati zastupljene sve sisteme očitavanja: vizuelno, m-bus i radijsko očitanje. Osnovni zahtjev je da očitač u jednom očitačkom hodu završi s procesom očitanja što treba obezbijediti pravilnim izborom sistemskog hardverskog i softverskog rješenja. Kombinacijom M-Bus sistema i radijskog sistema moguće je riješiti sve probleme očitanja (zgrade, šahtovi, nedostupna mjesta i dr.), a pomoću funkcija data loggiranja moguće je efikasno pratiti gubitke u mreži.

FIX network

Stalnim povećanjem broja potrošača – mjesta za očitanje javila se potreba za uvođenjem novih telekomunikaciskih tehnologija prenosa podataka. Nakon potpisivanja „Sporazuma o poslovnoj saradnji“ u aprilu 2009. god. između KJKP Vodovod i kanalizacija i KJKP Sarajevogas i nadogradnje postojećih komunikaciskih mreža oba preduzeća, pokrenuto je neovisno očitanje vodomjera i plinomjera na lokalitetu Bjelašnice GPRS sistemom prenosa podataka od strane Vodovoda i Sarajevogasa.
Fix network očitanja mjerača/vodomjera kod kojeg se očitanje vrši s jednog centralnog mjesta, bez ljudskog faktora (očitača) s mogućnošću neograničenog broja očitanja u određenom periodu i faktički predstavlja jedini sistem očitanja koji predstavlja stvarno daljinsko očitanje bez uticaja čovjeka.
Fix network se zasniva na postojećim sistemima daljinskog očitanja (mobile reading) kod kojih se vrši nadogradnja postojećih sistema da se omogući prenos podataka pomoću GPRS tehnologija. Sistem predstavlja najeftiniji način sakupljanja i prenosa podataka i daje neslućene mogućnosti po pitanju očitanja mjerača/vodomjera i praćenja gubitaka u mreži. Uspostava fix netvorka potpuno je automatizovala proces očitanja(automatic meter reading). Uspostava fix netvorka za mjerenje i otkrivanje gubitaka u vodovodnom sistemu daje takođe neslućene mogućnosti.

Испитивање квалитета воде

Voda kao nezamjenjljiva životna namirnica zauzima posebno mjesto među faktorima životne sredine, od kojih zavise život i zdravlje ljudi kao i privredni i kulturni razvoj društva. Voda je dobro od općeg interesa, predstavlja bogatstvo svake zemlje, nalazi se u društvenoj svojini, a služi za zadovoljenje općih i pojedinačnih potreba.

Voda je neophodna za održavanje života uopće i čini 60-70% tjelesne težine.

Sa higijenskog aspekta voda je značajna ne samo kao osnovna životna namirnica i sredina u kojoj se odvijaju složeni biohemijski procesi, već i stoga što se sa njom mogu prenositi uzročnici mnogih zaraznih oboljenja i hemijskih toksičnih materija.
Epidemiološki značaj vode je veliki, svake godine u svijetu umire oko 3 miliona ljudi zbog upotrebe neispravne vode za piće. Zbog značaja vode i njenog višenamjenskog korištenja ona uživa posebnu zaštitu i koristi se na način propisan zakonom. Voda nehigijenskog kvaliteta može da ugrozi zdravlje na više načina.
Služba za sanitarnu zaštitu i kontrolu voda, KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o., Sarajevo u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti poduzima niz mjera zaštite vodovodnog sistema kako bi brzim izvještavanjem pokrenuli sve relevantne subjekte u firmi i u Kantonu Sarajevo sa ciljem uklanjanja i sprečavanja svih pojava koje predstavljaju neposrednu opasnost po kvalitet podzemnih i površinskih voda koje su u funkciji vodosnabdjevanja grada Sarajeva.
U organizacionom smislu, ovu službu čine dva odjeljenja:

1. Odjeljenje za tehnologiju i sanitarnu zaštitu;
2. Odjeljenje za fizičko-hemijske i bakteriološke analize vode-Pogonske i Centralni Laboratorij

Upozorenje građanima
U interesu čuvanja zdravlja Vas i Vaših najbližih, posebno djece i staraca koji predstavljaju osjetljiviji dio populacije, želimo Vas upozoriti da ne koristite vode za piće i sanitarnu potrebu, sa izvorišta vode za koja niste sigurni da su pod stručnim monitoringom i da se vrši dezinfekcija vode.
Ako Vam je voda sa lokalnog i seoskog individualnog vodovoda neophodna, naš savjet je da obavezno potražite pomoć stručnog lica koje će Vam dati instrukcije šta raditi u tom slučaju

Инструменти за испитивање водомера

JKP „Vodovod“ još davno je prepoznalo značaj tačnosti i pouzdanosti mjernja potrošnje vode i donijelo odluku da se krene u izgradnju i opremanje moderne Laboratorije za ispitivanje i kalibraciju vodomjera, koja če omogučiti maksimalnu tačnost i pouzdanost instalisanih vodomjera u sistemu mjernja i obračuna potrošnje vode. Krajem 2004. godine vlastitim sredstvima izgrađena je i puštena u funkciju trenutno jedna od najmodernijih Laboratorija za ispitivanje i kalibraciju vodomjera nominalnih prečnika do DN 40 mm.

Da bi sve tehničke aktivnosti koje se provode u Laboratoriji bile prihvaćene i potvrđene i od strane nadležnih institucija sa državnog i međunarodnog nivoa, a time osigurana i dodatna garancija korisnicima naših usluga u kvalitet, tačnost i pouzdanost ispitivanja, kalibriranja i verificiranja vodomjera, prema Institutu za mjeriteljstvo BiH, a u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu BiH, pokrenut je zahtjev za imenovanje laboratorije za obavljanje poslova ispitivanja i verificiranja vodomjera, koji je 2005. godine izvršio provjeru rada iste i na osnovu uvida u dokumentaciju, način i metodologiju rada donio Rješenje o imenovanju laboratorije za poslove verifikacije vodomjera nominalnog protoka do DN 40 i dodijelio nam mjeriteljski žig kojim se vrši blombiranje vodomjera nakon završenih ispitivanja/kalibriranja.

Od tada, pa sve do danas, Institut za mjeriteljstvo BiH vrši stalni nadzor nad radom Laboratorije i na isti još nikada nije stavljena niti jedna primjedba, kao ni dovedeni u pitanje dobijeni rezultati. Na osnovu rezultata nadzora i periodičnih provjera osigurali smo i zadržali visok stepen kvaliteta i pouzdanosti svih rezultata, te smo i danas još uvijek jedina Laboratorija za ispitivanje i kalibraciju vodomjera koja posjeduje vlastiti mjeriteljski žig i koja samostalno može da vrši verifikaciju vodomjera.
Kako je ovo samo jedan od koraka kojim se dokazuje kvalitet i osigurava povjerenje u odnosima sa kupcem, pokrenut je i projekat akreditacije laboratorije po međunarodnom standardu ISO/IEC 17 025:2006 , kojim se mora potvrditi kompetentnost, nezavisnost i nepristrasnost u organizacionom i tehničkom smislu.
Cjelokupan rad laboratorije usklađen je sa svim zahtjevima navedenog standarda, definisan svim potrebnim dokumentima i procedurama, i postavljena takva unutrašnja organizacija gdje Laboratorija ima takvo mjesto gdje je u potpunosti eliminisan bilo koji moguči negativan uticaj rukovodstva na njezin rad, a prevashodno u domenu tehničkih prosuđivanja i rezultata ispitivanja/kalibriranja.
Ocjenjivanje rada Laboratorije prema zahtjevima standarda ISO/IEC 17 025:2006 izvršio je Institut za akreditiranje BiH, čiji stručni nalazi su potvrdili da je Laboratorija organizovana, kompetentna, nezavisna i nepristrasna u obavljanju svih svojih aktivnosti, te da kao takva ispunjava sve zahtjeve međunarodnog standarda BAS EN ISO/IEC 17 025 , što je i rezultiralo odobravanjem akreditacije.

Нова веб страна

У припреми је нова веб страна ЈКП Водовод ”Ибар” из Косовске Митровице. Сугестије можете слати на нашу интернет адресу. Погледајте страницу контакт за ближе информације о email адреси.